Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Τα έμπειρα στελέχη της Εταιρείας μας διοργανώνουν εξειδικευμένα σεμινάρια για τους κρίσιμους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται και στο χώρο των επιχειρήσεων εξειδικεύοντας περισσότερο τα θέματα προς συζήτηση. Ειδικότερα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αναφέρονται σε:

 • Ανάλυση και επεξήγηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Ανάλυση και επεξήγηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
 • Ανάλυση των διαδικασιών του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Φορολογικά σεμινάρια σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα όπως
  1. Φορολογία εισοδήματος
  2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
  3. Λοιποί έμμεσοι φόροι
  4. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
  5. Φορολογία Πλοίων
  6. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας κλπ
 • Συμβουλευτικά σεμινάρια, όπως
  1. Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
  2. Μελέτες Βιωσιμότητας
  3. Σύνταξη Προϋπολογισμών
  4. Διαχείριση Ταμειακών Ροών