Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

Η Εταιρεία μας εκτός των ελεγκτικών υπηρεσιών για την φορολογική συμμόρφωση και την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών, παρέχει και συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες σε πελάτες μη υποχρεωτικού ελέγχου.

Ειδικότερα οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος ορθότητας συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων
  • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Εκμετάλλευση φορολογικών κινήτρων σε περιπτώσεις μετασχηματισμού εταιριών
  • Συμβουλές σε θέματα αμοιβών και λοιπών παροχών