Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία του Ομίλου μας DFK Global Accounting Solutions.

Τα στελέχη της DFK Global Accounting Solutionsμε βάση την πολυετή εμπειρία τους, παρέχουν εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και τις παραμέτρους του εκάστοτε κλάδου, καθώς και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προτείνει ουσιαστικές λύσεις είτε για εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, είτε για εταιρείες που στοχεύουν σε διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος ορθότητας συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων
  • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και συμβιβασμούς
  • Προσφυγή στα Φορολογικά Δικαστήρια
  • Σύσταση επιχειρήσεων
  • Εκμετάλλευση φορολογικών κινήτρων
  • Διεθνείς συμβάσεις φορολογίας
  • Συμβουλές σε θέματα αμοιβών και λοιπών παροχών