Δημόσιος Τομέας

Στελέχη της Εταιρείας μας έχουν διενεργήσει τακτικούς ελέγχους σε Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία και Νοσοκομεία, ενώ έχουν ελέγξει και ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Λοιπών Φορέων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρία και η γνώση των θεμάτων και του πλαισίου λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, καθώς επίσης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδουν στην Εταιρεία μας το πλεονέκτημα της έγκυρης και έγκαιρης ανταπόκρισης στις ευρύτερες ανάγκες των επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα.