Δημόσιος Τομέας

Η Εταιρεία μας διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε Δήμους, Δημόσιους Οργανισμούς και ειδικούς ελέγχους για ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Λοιπών Φορέων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρία και η γνώση των θεμάτων και του πλαισίου λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, καθώς επίσης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδουν στην Εταιρεία μας το πλεονέκτημα της έγκυρης και έγκαιρης ανταπόκρισης στις ευρύτερες ανάγκες των επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα.