Άνθρωποι

Το επιστημονικό προσωπικό μας έχει στο σύνολό τους εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, ενώ ορισμένοι από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Η εξειδίκευση σε κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσωπικού μας,  καλύπτει τις απαιτήσεις των περισσοτέρων αναγκών των οικονομικών μονάδων, σε θέματα οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, αναμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων, παροχής φορολογικών και επιχειρησιακών συμβουλών, παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, συγχωνεύσεων, εξαγορών κ.λ.π.

Παράλληλα και μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας, επιβάλλουμε, σε συνεχή βάση, τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Με τον τρόπο αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και να εξελιχθούν επαγγελματικά προς όφελος των πελατών μας, προσφέροντας σε αυτούς υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καλύπτοντας τις προσδοκίες τους.

Κατωτέρω παραθέτουμε βιογραφικά της ηγετικής ομάδας της Εταιρείας μας:

Νικόλαος Τσιμπούκας

Σύνοψη

Ο κ. Τσιμπούκας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συναφείς εταιρείες του κλάδου (KPMG,ANDERSEN και ΣΟΛ). Για 5 χρόνια περίπου διετέλεσε Audit Partner στη KPMG ενώ αυτή τη στιγμή είναι Πρόεδρος ΔΣ της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT A.E.

Τομέας ευθύνης

Η κύρια ευθύνη του είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο χρηματοπιστωτικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα. Επίσης ασχολείται με ειδικούς οικονομικούς ελέγχους για αυξήσεις κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ο ρόλος του ως Πρόεδρος ΔΣ περιλαμβάνει την επίβλεψη και καθοδήγηση των ελεγκτών της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στα πλαίσια του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και σύμφωνα με τις πολιτικές του διεθνούς οργανισμού της DFK.

Εμπειρία

 • Υπεύθυνος ελέγχου σε εταιρείες του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου
 • Υπεύθυνος ελέγχου σε χρηματιστηριακές εταιρείες και αμοιβαία κεφάλαια
 • Υπεύθυνος ελέγχου σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες
 • Υπεύθυνος ελέγχου σε ναυτιλιακές εταιρείες (ακτοπλοΐα και ποντοπόρος ναυτιλία)
 • Υπεύθυνος ειδικών εργασιών για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων κλπ
 • Υπεύθυνος κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

Εκπαίδευση και Τίτλοι

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (πρώην Α.Β.Σ.Θ)
 • Ορκωτός Ελεγκτής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Σύνοψη

Η κ. Παναγιωτοπούλου έχει 13 χρόνια εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς εταιρείες του κλάδου (ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε.). Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο της Ελεγκτικής και Λογιστικής. Για 2 χρόνια διετέλεσε Equity Partner στη ΣΟΛ Α.Ε. ενώ αυτή τη στιγμή είναι Equity Partner και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT A.E.

Τομέας ευθύνης

Οι κύριες ευθύνες της κας. Παναγιωτοπούλου είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο Ασφαλιστικό, Βιομηχανικό και Εμπορικό τομέα. Επίσης ασχολείται με ειδικούς, διαχειριστικούς και λογιστικούς ελέγχους για απάτες, αυξήσεις κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ο ρόλος της ως Audit Partner περιλαμβάνει την επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις πολιτικές της DFK, καθορίζοντας την σημαντικότητα για το σχεδιασμό των ελέγχων και της επισκόπησης όλων των σημαντικών παραδοτέων έργων σε πελάτες. Παράλληλα συμμετέχει σε επιτροπές εντός και εκτός της εταιρείας για την ανάλυση και επεξήγηση διαφόρων λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων.

 

Εμπειρία

 • Υπεύθυνη ελέγχου σε εταιρείες του ασφαλιστικού τομέα.
 • Υπεύθυνη ελέγχου σε χρηματιστηριακές εταιρείες.
 • Υπεύθυνη ελέγχου σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες.
 • Υπεύθυνη ελέγχου ειδικών εργασιών για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
 • Εκκαθαριστής και Σύμβουλος σε ασφαλιστικές εταιρείες υπό εκκαθάριση.

 

Εκπαίδευση και Τίτλοι

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής –Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος

Βαρβάρα Σαββίδη

Σύνοψη

Η κα Σαββίδη έχει 14 χρόνια εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς εταιρείες του κλάδου. Αυτή τη στιγμή είναι Senior Audit Manager στο ελεγκτικό τμήμα της DFK PD AUDIT.

Τομέας ευθύνης

Η κύρια ευθύνη της είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο βιομηχανικό και εμπορικό τομέα. Επίσης ασχολείται με ειδικούς οικονομικούς ελέγχους για συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις επιχειρήσεων, καθώς και το μετασχηματισμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή.

Ο ρόλος της ως Senior Audit Manager, περιλαμβάνει την καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου, για την εξασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής διενέργειας των ελέγχων σύμφωνα με τις πολιτικές της DFK. Συνεργάζεται και ενημερώνει τον Audit Partner για όλα τα θέματα του ελέγχου και βοηθά στη προετοιμασία όλων των σημαντικών παραδοτέων προς στους πελάτες.

Εμπειρία

 • Υπεύθυνη ελέγχων τακτικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Υπεύθυνη φορολογικών ελέγχων, βάσει της σχετικής νομοθεσίας
 • Υπεύθυνη εργασιών ειδικού σκοπού για συγχώνευση απορρόφηση, διάσπαση επιχειρήσεων, καθώς και του μετασχηματισμού εταιρειών σε άλλη νομική μορφή
 • Υπεύθυνη ειδικών διαχειριστικών ελέγχων
 • Μέλος ομάδας κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

Εκπαίδευση και Τίτλοι

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ορκωτός Ελεγκτής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος