Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρεία μας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, το 2012 και προσφέρει  υπηρεσίες, σε μεγάλο αριθμό οικονομικών μονάδων, με δραστηριότητες, κυρίως, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην ναυτιλία, κλπ.

Η Εταιρεία μας είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με αριθμό μητρώου 163 και είναι εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με αριθμό μητρώου 031, ενώ παράλληλα είναι πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της DFK, παρέχοντας το σύνολο των ελεγκτικών επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξή μας στηρίζεται στην προσπάθεια των πολύπειρων στελεχών μας, προερχόμενα σχεδόν στο σύνολό τους, από τις μεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες (Big 4) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα εν λόγω στελέχη διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία από ελέγχους σε μεγάλους οργανισμούς και έχουν μεταφέρει στην Εταιρεία μας, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική δεοντολογία τους.

Το πελατολόγιο της Εταιρείας μας αποτελείται από εταιρείες όλων των κλάδων και των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τις πηγές πληροφοριών, του Διεθνούς Οργανισμού της DFK International, στον οποίο είμαστε πλήρες μέλος, μας βοηθάει στην επίλυση εξειδικευμένων και πολύπλοκων προβλημάτων.

Η τεχνογνωσία και η άριστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών είναι τα στοιχεία που προσδίδουν υπεραξία και σημαντικά οφέλη στους πελάτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
(Link for the DFK EMEA Brochure)