Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία του Ομίλου μας Global Accounting Solutions.

Τα στελέχη της DFK Global Accounting Solutions, με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση τους ανταποκρίνονται στους στόχους των πελατών μας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης.

Τα στελέχη μας κάνουν πράξεις τις σκέψεις και τις ιδέες των πελατών μας, με εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις, με κατανόηση του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται και των αναγκών τους για ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους με παράλληλη ανάπτυξη των εργασιών και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας:

 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Απόσχιση κλάδων
 • Σύνταξη εκθέσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Ν. 2166/1993, Ν.1297/1972, Ν.4172/2013
 • Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Fist time adoption)
 • Aνάλυση και επεξήγηση των διαφορών από προηγούμενα λογιστικά πρότυπα (Gap Analysis)
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S)
 • Συμβουλές επί πολύπλοκων λογιστικών θεμάτων των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (Internal Controls)
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 • Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Visibility Studies)