Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας βασίζονται στην πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών μας που σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού της DFK, ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας μας κάνουν πράξεις τις σκέψεις και τις ιδέες των πελατών μας, με εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις, με κατανόηση του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται και των αναγκών τους με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους με παράλληλη ανάπτυξη των εργασιών και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας:

  • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Απόσχιση κλάδων
  • Σύνταξη εκθέσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Ν. 4601/2019
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S)
  • Συμβουλές επί πολύπλοκων λογιστικών θεμάτων των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (Internal Controls)
  • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
  • Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Visibility Studies)
  • Αναλογιστικές υπηρεσίες