Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας παρέχει το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και την πρακτική των οικονομικών μονάδων και αναλύονται ως εξής:

  • Τακτικοί έλεγχοι ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Full Audits)
  • Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης (Φορολογικό Πιστοποιητικό)
  • Οικονομικοί έλεγχοι περιορισμένης έκτασης (Limited Reviews)
  • Οικονομικοί έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών (Agreed Upon Procedures)
  • Έλεγχοι για σκοπούς εξαγοράς επιχειρήσεων (Purchase investigations)
  • Έλεγχοι για την επάρκεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου